Algemene leveringsvoorwaarden OmeJannes.nl, webshop  gevestigd te Spijkenisse.


1. Algemeen. 
Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor tot stand te komen overeenkomsten, tussen opdrachtgever/consument enerzijds en OmeJannes.nl voor verkoop op afstand, zg webshop, van broodjes en salades, vanaf  hier ook genoemd ”OmeJannes.nl” ,gevestigd te Spijkenisse, Malledijk 1a, correspondentie adres Malledijk 1a, 3208 LA Spijkenisse. Op alle overeenkomsten gesloten op afstand,  zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen, zowel levering als aanbiedingen zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij  ”OmeJannes.nl”  dit expliciet, schriftelijk heeft vastgelegd.


2. Aanbieding en overeenkomst. 
Iedere door ”OmeJannes.nl”  uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld, en  bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in brochures, prijslijsten of andere drukwerken, dan wel via het internet via de website, www.OmeJannes.nl, electronische post (e-mail) of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn nooit bindend. Voor overeenkomsten gesloten met consumenten zonder gelijktijdige aanwezigheid van alle partijen, zoals door middel van telefoon, fax, internet (e-mail of site), per post of een andere communicatietechniek, ofwel 'consumentenkoop op afstand', geldt dat ”OmeJannes.nl” een bevestiging aan de afnemer/consument zal verzenden.


3. Zichttermijn.
Voor alle aangeboden diensten/producten ook voor z.g. 'consumentenkoop op afstand' (bestellingen via internet) geldt een zichttermijn van zeven werkdagen, waarbinnen de consument de overeenkomst eenzijdig kan ontbinden, uitgezonderd voor producten waarvan de verzegeling is verbroken of  waarop gebruiksbeschadigingen waarneembaar zijn, of waarvan originele verpakking niet meer beschikbaar is, ook uitgezonderd zijn goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd cq aangepast zijn, en dus een duidelijk persoonlijk karakter hebben, indien er plaatsingskosten of verzendkosten berekend zijn zullen deze niet retour betaald worden of dienen alsnog te worden voldaan.
Binnen deze zichttermijn kan de afnemer/consument, zonder opgave van reden en zonder dat boete verschuldigd is, de overeenkomst ontbinden onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig en in originele verpakking, op rekening van de consument, aan ”OmeJannes.nl”  worden geretourneerd.


4. Prijzen. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeboden, zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting (B.T.W.) maar exclusief porto, vervoer, montage en/of installatiekosten en andere bijkomende kosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
Levering geschiedt onder vooruitbelaling tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven. 
De door ”OmeJannes.nl” opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is ”OmeJannes.nl”  bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen, ook indien is overeengekomen dat de levertijd twee maanden of meer zal bedragen en betaling bij aflevering zal geschieden.


5. Betaling. 
Voor 'consumentenkoop op afstand' geldt dat betaling zal plaatsvinden voor levering product/goederen inclusief verpakking en verzendkosten.
Indien afnemer/opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt i.z.  goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd cq aangepast, en dus een duidelijk persoonlijk karakter hebben, behouden wij ons het recht voor herinneringskosten in rekening te brengen en komen verleende factuurkortingen te vervallen, indien betaling niet geschiedt binnen een termijn van 30 dagen is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft ”OmeJannes.nl”  het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de incassokosten.


6. Levertijden cq levering. 
De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, en alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van ”OmeJannes.nl”.
Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal ”OmeJannes.nl”, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.  Bij gebreke van levering binnen 30 dagen na 'consumentenkoop op afstand', is de afnemer/consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige (schade)vergoeding, tenzij partijen over levertijd en/of over schadevergoeding een schriftelijke afspraak hebben gemaakt. 
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van ”OmeJannes.nl”  aan afnemer/consument/opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen of heeft kenbaar gemaakt hoe of waar goederen cq producten dienen te worden afgeleverd die ”OmeJannes.nl”  van afnemer/consument/opdrachtgever onder zich heeft is ”OmeJannes.nl”  bevoegd de betreffende goederen te verkopen.


7. Eigendom. 
Alle aan afnemer/consument geleverde goederen blijven eigendom van ”OmeJannes.nl”  c.q. van haar toeleveranciers, tot dat de geleverde goederen volledig aan ”OmeJannes.nl” zijn voldaan.


8. Garantie. 
Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, zijn de garantie bepalingen van fabrikant cq importeur van dit product van toepassing en kan de opdrachtgever/consument zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan ”OmeJannes.nl”  hierin bemiddelen, bijvoorbeeld door de apparatuur namens en voor risico van opdrachtgever te verzenden naar de fabrikant of de importeur. Indien ”OmeJannes.nl”  bemiddeling voor haar rekening neemt inzake garantie is ook het onder art. 6. gestelde van toepassing.


”Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van ”OmeJannes.nl” aan afnemer/consument/opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen of heeft kenbaar gemaakt hoe of waar goederen cq producten dienen te worden afgeleverd die ”OmeJannes.nl” van afnemer/consument/opdrachtgever onder zich heeft is ”OmeJannes.nl” bevoegd de betreffende goederen te verkopen”


Als aanvulling op het in art. 6 gestelde, indien vernietiging van goederen cq product plaatsvindt zal ten aller tijde de kosten voor rekening komen van afnemer/consument/opdrachtgever.


9. Aansprakelijkheid. 
”OmeJannes.nl” aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van ”OmeJannes.nl”  voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke, is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling. 
Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 8 omschreven aanvaardt ”OmeJannes.nl”  uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. 
Met name aanvaardt  ”OmeJannes.nl”  geen aansprakelijkheid voor handelen dan wel nalaten van handelen van (rechts)personen, waarvan zij zich heeft bediend, dan wel van die waarvoor zij anderszins volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn. 
De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs welke tussen ”OmeJannes.nl” en opdrachtgever is bedongen terzake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan en in alle andere gevallen waarin aansprakelijkheid nochtans wordt vastgesteld het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van ”OmeJannes.nl” wordt uitbetaald. 
Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever niet, binnen 48 uur na aflevering voor wat betreft zichtbare gebreken en voor overige schade niet binnen acht dagen na ontdekking,”OmeJannes.nl” schriftelijk van schade in kennis heeft gesteld.


10. Overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheid tot het voldoen door ”OmeJannes.nl” van de verschuldigde prestatie en eventueel hieruit voortvloeiende prestaties buiten de schuld of risicosfeer van ”OmeJannes.nl” ontstaan. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort. 
Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.


11. Ontbinding. 
Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien ”OmeJannes.nl”  blijvend in verzuim is.
Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met ”OmeJannes.nl”  gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is ”OmeJannes.nl”  gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding.


12. Rechtskeuze en geschillen. 
Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen, welke tussen ”OmeJannes.nl” en afnemer/opdrachtgever/consument mochten ontstaan naar aanleiding van de door ”OmeJannes.nl” met afnemer/opdrachtgever/consument gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van Rotterdam, vestigingsplaats van ”OmeJannes.nl”  tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard en behoudens het recht van partijen om zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof.